+370 5 203 4977

2014-2020 m. finansavimo perspektyvoje yra taikoma nauja, iki šiol Lietuvoje netaikyta finansavimo forma – grąžinamoji subsidija. Grąžinamoji subsidija yra viena iš paramos formų greta subsidijų, apdovanojimų ir finansinių priemonių. Nors pagal grąžinamąją subsidiją skirta parama ar jos dalis turi būti grąžinta paramą suteikusiai įstaigai, savo turiniu grąžinamoji subsidija labiau primena subsidiją, o ne finansines priemones. Kitose ES šalyse grąžinamoji subsidija, taip, kaip ji yra apibrėžiama šios finansavimo perspektyvos reglamentuose, taip pat nebuvo taikyta.

 

Nacionaliniuose teisės aktuose grąžinamoji subsidija yra apibrėžiama kaip projekto finansavimo forma, kai projektui skiriamos finansavimo lėšos, kurias visas arba jų dalį projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti.

 

Grąžinamoji subsidija taikytina tuose sektoriuose, į kuriuos investuojant yra gaunama grąža, kuri yra sąlyga per grąžinamąją subsidiją skirtai paramai ar jos daliai grąžinti. Grąžinamąją subsidiją bus taikoma energetikos sektoriuje atnaujinant centrinės valdžios viešuosius pastatus. Projektai, kurie įgyvendina perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos veiklas, ypač investicijos į energijos efektyvumą ir atsinaujinančius energijos išteklius visų pirma sukuria finansinę ir ekonominę grąžą per patirtus sutaupymus, tačiau taip pat užtikrina produktyvesnį turtą, energijos saugą, darbo vietų kūrimą bei gyvenimo kokybės gerėjimą.

 

2015 m. lapkričio 18 d. LR vyriausybės nutarimu Nr. 1209 patvirtintas Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos (toliau – Programa) pakeitimas, kuriame numatyti valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių arba patikėjimo arba panaudos teise valdomų viešųjų pastatų atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo reikalavimai. Pagal Programą įgyvendinami viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektai gali būti finansuojami taikant grąžinamąją subsidiją, energijos taupymo paslaugų teikėjo modelį (toliau – ETPT modelis) ar finansines priemones. Atsižvelgus į pastato savybes bei poreikį modernizacijai, valstybei nuosavybės teise priklausantys viešieji pastatai, prieš tai suderinus su sektorinėmis ministerijomis, Energetikos ministerijos, kuri yra atsakinga už valstybės viešųjų pastatų energinio naudingumo didinimą, yra įtraukiami į Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą. Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašas bus sudaromas kiekvienais metais.  Jei viešojo pastato, įtraukto į Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą, energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektui negali būti skiriamas finansavimas iš Energijos efektyvumo fondo lėšų, tokiam viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektui gali būti skiriama grąžinamoji subsidija.

 

Grąžinamoji subsidija centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimui įgyvendinama per priemonę Nr. 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) 4. prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3.1. konkretų uždavinį „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“. Pagal šią priemonę galimi pareiškėjai yra valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kurių valdomi pastatai yra įtraukti į Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą. 

 

Per grąžinamąją subsidiją bus finansuojami projektai, kurių finansavimas per ETPT modelį negali būti įgyvendinamas dėl egzistuojančių techninių, architektūrinių apribojimų ir/ ar saugumo reikalavimų atiduoti pastato atnaujinimo projekto administravimą privačiam juridiniam asmeniui ir kitų faktorių, kurie lemtų mažą ETPT suinteresuotumą investuoti į valstybės viešųjų pastatų atnaujinimą. Jeigu projektas neatitinka identifikuotų ETPT projekto kriterijų, jis finansuojamas per grąžinamosios subsidijos priemonę.

 

Pagal šią priemonę finansuojamų projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas, Projektų atranka, įgyvendinimas bei administravimas vyks vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių bei priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatomis.

 

Įgyvendinančiąją institucija yra paskirta VIPA.*

 

Pagrindiniai reikalavimai projektams: pastato energetinė naudingumo klasė C ir žemesnė, siekiama galutinės energijos sąnaudas atnaujinamame pastate sumažinti ne mažiau kaip 30 proc.

 

Galutinės energijos sąnaudų sumažėjimas (procentais) bus vertinamas lyginant sumines energijos sąnaudas arba bendras šildymui, vėsinimui, karštam vandeniui ruošti, suminės elektros energijos sąnaudas pagal pateikiamą energinio naudingumo sertifikatą, išduotą prieš pastato atnaujinimą su bendromis šildymui, vėsinimui, karštam vandeniui ruošti, suminėmis elektros energijos sąnaudomis, nurodytomis projektiniame energinio efektyvumo sertifikate, pateiktame energijos vartojimo audito ataskaitoje.

 

Daugiau informacijos rasite čia.

 

* Remiantis LR Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 VIPA yra paskirta įgyvendinančiąja institucija, kai Veiksmų programos prioriteto priemonės yra įgyvendinamos grąžinamųjų subsidijų būdu. Remiantis šiuo nutarimu patvirtintų Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių 1 priedu, VIPA yra atsakinga už 4.3 investicinio prioriteto įgyvendinimą

 

Dėl išsamesnės informacijos apie grąžinamąsias subsidijas galite kreiptis telefonu (8 5) 203 4 890 arba el.paštu v.lauruseviciene@vipa.lt.

 

Pagrindiniai teisės aktai:​

 

1. LR Energetikos ministro 2017-07-27 įsakymas Nr. 1-200 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“

 

2. 2017 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-144 dėl tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo 2017 m. metams (trumpasis sąrašas)

 

3. LR Energetikos ministro 2016-07-04 įsakymas Nr. 1-194 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“

 

4. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo Nr. 1-153

 

5. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl atrinktų valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų  - valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui 2015 metams sąrašo patvirtinimo 

 

6. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo 2016 metams patvirtinimo

 

7. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (patvirtinta 2016 m. gegužės 30 d. )**

 

** Atkreipiame dėmesį, kad analizuojamos projekto alternatyvos ekoniminė grynoji dabartinė vertė turi būti teigiama, ekonominė vidinė grąžos norma didesnė nei taikoma socialinė diskonto norma (>5 proc.), o ekonominis naudos ir išlaidų santykis didesnis už vienetą.